LADISLAV POSTUPA, narozen 21. 9. 1929 v Nchod

 

esk teritorium pineslo ve 20. stolet cenn vklad do struktury svtov umleck fotografie a v mnoha ohledech ovlivnilo odlinm pojetm jej vvojov trendy. Autorsk vznam Frantika Drtikola, Jaromra Funkeho, Josefa Sudka a dalch tvrc se stal uznvanm fenomnem a vlenil se vrazn do mezinrodnho povdom.

Umlcem par excellence se stal v tto souvislosti libereck fotograf a grafik Ladislav Postupa. Narodil se 21.9.1929 v Nchod a po nedlouhm projektantskm extempore se od roku 1959 pln vnuje ivotn drze profesionlnho vtvarnka. Jeho potky inspirovaly stejn imaginativn trendy jako Emlii Medkovou a Vilma Reichmanna, aby ovem zcela novou metodou modifikoval klasickou estetiku "nalezench objekt" i "ready mades". Sm se odvolv - vzhledem k uitm surrealistickm symbolm - na mylenkov i vtvarn podnty, je zskval poznnm dla Andr Bretona, Ren Margitta a Karla Teigeho. Filozofick podtext je u nho patrn od samho potku tvorby a bl se velmi tsn k existencionalismu, kter byl vchodiskem vtiny surrealist. Surrealismus - jak se osobn ji mnohokrt vyznal - se stal principem, o nj opral pevnou st svch prac i v budoucnu - a ve zmnnch reminiscencch se k nmu neustle vrac, kdy pehodnocuje izolovan pedmty v jinm prosted v symbolick obrazce.

Pitom u pochopiteln vci nehled, nbr suvernn je vytv.

U Ladislava Postupy je zapoteb zdraznit vtvarn aspekty, je dynamicky prostupuj celm procesem jeho tvoen. Sv fotografie stle vce spojuje s grafickm vyznnm, aby vznikl jednolit a neopakovateln celek. Jde u vlastn o svbytnou kategorii fotografick grafiky, kdy grafick projev se ztvruje pomoc fotografickch variant. Npadit je autorova adjustan technika fotografi i fotografickch grafik, zejmna jejich interpretace na deskch v podob nstnnch obraz. Svrznou soust je pak rovn uplatnn velkoplon a dokonale graficky een fotografie v etnch spoleenskch interirech a v nbytkovm designu.

Umlec uskutenil destky vlastnch soubornch vstav a zastnil se mnoha kolektivnch vstav esk fotografie doma i v zahrani. Jeho dlo, nevedn oceovan odbornou kritikou, je zastoupeno v dleitch svtovch sbrkch ve Francii, Velk Britnii a USA.

Praha 2005 PaedDr. Ji Jaskmanick

 

1949 - Absolvuje vy prmyslovou kolu stavebn v Liberci. adu let pracuje jako projektant. 1959 - Uveejuje prvn fotografie a zan vtvarnou fotografickou prci. 1962 - astn se zaloen Studia vtvarn fotografie v Liberci.

1965 -V Praze je pijat do Svazu eskoslovenskch vtvarnch umlc.

1967    - Najm v Liberci atelir a zan profesionln pracovat.

1968    - Zan s eenm nov adjustan techniky fotografi.

1969    - Provd prvn fotografie na deskch jako nstnn obraz.

1969 - Dostalo se mu veejnho uznn za vtvarnou prci ve fotografii Krajskm nrodnm

vborem v st nad Labem.

1970 - Pihlauje s. patent umoujc povrchovou pravu fotografi na deskch a stv se

jeho autorem.

1971 - Pechz od samostatnch prac na kompozin een stn a uplatuje fotografii ve

spoleenskch interirech.

1978 - Evidovn jako umleck fotograf pi eskm fondu vtvarnch umn.
1980 -
e grafiky fotografickou cestou.

1986 - Druh s. patent, nbytkov design s uitm fotografie.

1990    - lenem Unie eskch vtvarnch umlc, pidruen k UNESCO.

1991    - V Praze jmenovn estnm lenem AF asociace.

ije a pracuje v Liberci, atelir Letn 432/14, tel. 485 121 637

 

Vlastn souborn vstavy:

1962    - Liberec, Divadlo hudby a poezie

1963    - Hejnice, vstavn s MstNV

1966 - Liberec, Severoesk muzeum

1966    - Jablonec nad Nisou, Divadlo Julia Fuka

1967    - Hejnice, vstavn s MstNV

1967 - Brno, Dm pn z Kunttu, kabinet J. Funka 1967 - Ostrava, Dm kultury VKG

1967    - Louny, Galerie umn Benedikta Rejta

1968    - Karlovy Vary, Oblastn galerie umn

1969    - st nad Labem, Divadlo hudby

1970    - Liberec, Severoesk muzeum, kabinet fotografie

1971    - Liberec, Naivn divadlo

1979 - Liberec, Severoesk muzeum, kabinet fotografie

1983    - Liberec, Galerie Dla

1984    - esk Lpa, Okresn vlastivdn muzeum
1988 - Louny, Galerie umn Benedikta Rejta
1988 - Varnsdorf, Mstsk muzeum

 

1988    - Litvnov, Docela mal divadlo

1989    - Nchod, Okresn galerie vtvarnho umn

1990    - Dn, Okresn muzeum
1990 - Rumburk, M
stsk muzeum
1993 - Liberec, Oblastn
galerie v Liberci

 

1993    - Praha, Galerie Svazu eskch fotograf

1994    - Praha, Galerie DAP, Dm armdy

 

1996    - Praha, Galerie Paideia

1997    - Turnov, Okresn museum

1999 - Jablonec nad Nisou, Mstsk galerie 1999 - Praha, esk centrum fotografie 1999 - Nchod, Sttn galerie vtvarnho umn 2004 - Jindichv Hradec, Nrodn muzeum fotografie

Vlastn souborn vstavy v zahrani:

1987 - Dresden, Altmark, Kunstdienst

1987    - Meissen, Frauenkirche, Kunstdienst

1988    - Leipzig, Nikolaikirche, Kunstdienst

1999 - Zittau, Galerie Kunstlade, Oberlausitzer Kunstverein e.V.


ast na vstavch podanch SVU a Uni eskch vtvarnch umlc:

Oblastn galerie v Liberci 1966, 1968,1985, 1987, 1992, 1999. Surrealismus a fotografie, Brno 1966 a SRN Museum Folkwang Essen 1966. Alova jihoesk galerie, Hlubok 1967. eskoslovensk spisovatel, Praha 1968. Severoet vtvarn umlci, Mnes, Praha 1968. Souasn eskoslovensk fotografie, Moravsk galerie Brno, 1969, 1971, 1973. Galerie hlavnho msta Prahy, Obecn dm, Praha 1969. Galerie "D", Praha 1970. st nad Labem 1980, 1981, 1982, 1983. Okresn galerie v Roudnici 1982. Mal zmeck galerie, Teplice 1984. esk vtvarn fotografie, eskoslovensk spisovatel, Praha 1984. 40. vro osvobozen, Oblastn galerie v Liberci 1985. Vyznn ivotu a mru, Praha 1985. Salon, Jablonec nad Nisou 1989. Oblastn galerie v Liberci 1992. Galerie Dlo, Liberec 1995. Prask dm fotografie, Surrealistick incidence, Praha 1996, reprisovho Galerie pod kamennou bou, esk Budjovice 1997. Nchodsk vtvarn podzim 1997, 1998, 2000, 2001. Akt v esk fotografii, Praha - hrad 2001 a Muzeum umn, Olomouc 2001. Fotografie jako umn, Moravsk galerie, Brno 2001. esk fotografie 20. stolet, Praha 2005.

ast na zahraninch vstavch:

Wroclaw 1962. Hong-Kong 1962, 1966. Johannesburg 1963. Barreiro 1963. Lisboa 1964.

Ednburg 1965. Zadar 1965. Bangkog 1966. Tokio 1968. 2. Podzimn salon, Bautzen 1997. Augsburg 2005.

Publikace:

-

Photo-schau, Artia, Praha 1964. Monografie vydan Severoeskm nakladatelstvm, Ji Janek -Fotografie Ladiaslava Postupy, 1967. Odborn asopisy, s. fotografie a Revue, magazny, denn tisk. Dr. Antonn Dufek - ernobl fotografie, Odeon, Praha 1987. Josef Krl - Monografie Ladislav Postupa, 1992. Dr. Antonn Dufek - Encyklopedie ASCO, Praha 1993. Katalog Unie eskch vtvarnch umlc, Liberec 1994. PhDr. Vladimr Birgus - Nov Encyklopedie eskho vtvarnho umn, Academia Praha 1995. Mgr. Ale Kune - Katalog surrealistick incidence, PHP Praha 1996. Ilustrace bsnick sbrky PharmDr. Lubomra Jaroe 1997. Michel + Michle Auer - Photographers Encyclopedia International, Hermance 1998. Kdo je kdo, osobnosti esk souasnosti, Praha 2002. M.qr. Kateina Novkov - ACTA MUSEI BOHEMIAE BOREAIIS . 12. Slovnk vtvarnch umlc, Ostrava Chagall 2003.

Recenze:

eskoslovensk fotografie . 11/1968. Kulturn tvorba, Vclav Chochola . 18/1968. erven kvt, dr. Alena Bretnajdrov .3/1968. Vda a ivot, doc.dr. Oleg Sus .7/1968. Im Herzen Europas, prof. Ji Janek .12/1967. Dialog, doc.dr. Ludvk Baran .6/1968. Vtvarn prce, doc.dr. Vclav Zykmund .2/1971. eskoslovensk architekt .26/1975. Projekt revue slovensk architektury, ing. arch. M.Maxa .8/1974. Domov .5/1984. Technick magazn .4/1975. Prboj .169/1979. eskoslovensk fotografie, Vladimr Richtrmoc .7/1984. Kultura - Rud prvo .222/1989, Antonn Bran. Severoesk denk .155/1990, Josef Krl. Libereck den .25/1993, Milena Krtov. Praha-Atelier, trnctidenk souasnho vtvarnho umn . 10/1993, Mgr. Antonn Bran. Praha -Telegraf . 10/1996, Mgr. Ale Kune. Praha - Lidov noviny . 227/1999, Mgr. Ale Kune. Praha - Lidov noviny 29.9.1999, Mgr. Ale Kune. Noviny Nchodsk 6.11.1999, Mgr. Jan Kapusta.

Realizace:

Realizoval adu spolench interir ve kolch, kolkch, zdravotnickch zazench, klubovnch a zasedacch snch podnik na rznch mstech na vlasti i v zahrani.

Zastoupen ve sbrkch:

Kabinet fotografie, Severoesk muzeum v Liberci. Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Moravsk galerie v Brn. Umlecko-prmyslov muzeum v Praze. Muzeum v esk Lp. Svaz eskch fotograf v Praze. Galerie fotografie MVS v Liberci. Sttn galerie vtvarnho umn v Nchod. esk centrum fotografie v Praze. Nrodn muzeum fotografie Jindichv Hradec. Muzeum umn Beneov u Prahy. Muzeum umn Olomouc.

Victoria and Albert museum, London. Maison Europenne de la Photographie - Audiovisuel, Paris. Bibliothque nationale de France, Paris. The Art Institute of Chicago.